to main page
Glossary of Zoological Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z- ZA ZE ZI ZO ZY
ZOA ZOE ZON ZOO
selected terms: 22 page 1 of 2
1. Zoantharian
සොවන්තාරියාවා
2. Zoea
සොවියා
3. Zoeaform
සොවියාරූපී
4. Zona granulosa
කණිකාමය කලාපය
5. Zona pellucida
පෑදුි කලාපය
6. Zona radiata
අරීය කලාපය
7. Zonary placenta
කලාපීය කලලබන්ධය
8. Zone
කලාපය
9. Zone of junction
සන්ධි කලාපය
10. Zones of hybridisation
දෙුමුහුම් කලාපය
11. Zoo-geographic regions
සත්ත්ව ව්‍යාප්ති ප්‍රදෙු්ශ
12. Zoo-geography
සත්ත්ව ව්‍යාප්ති විදු්‍යාව
13. Zoochlorella
සූක්ලොරෙල්ලා
14. Zooecium
ජීවාංගාලය
15. Zooid
ජීවාංගයා
16. Zoological systematics
සත්ත්ව වර්ගීකරණය
17. Zoology
සත්ත්ව විදු්‍යාව
18. Zoomastigophora
සූමස්ටිගොෆොරා
19. Zoophilic
සත්ත්වකාමී
20. Zoophilic strain
සත්ත්වකාමී මාදුිලිය
 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org