to main page
Glossary of Agricultural Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 13 page 1 of 1
1. Eccentric
විකේන්ද්‍රික
2. Ecological
පාරිසරික ; පරිසර විදු්‍යාත්මක
3. Ecology
පරිසර විදු්‍යාව
4. Economic injury level
ආර්ථික හානිකර මට්ටම ; ආර්ථික හානිදුායක මට්ටම
5. Economic products
ආර්ථික නිෂ්පාදුන
6. Economic threshold
ආර්ථික කඩඉම ; ආර්ථික ඵලදුායිතා මට්ටම
7. Ecosystem
පරිසර පදු්ධතිය
8. Ecotype
වාසාදුර්ශය
9. Ectocyst
බහිෂ්කෝෂ්ඨය
10. Ectoderm
බහිශ්චර්මය
11. Ectoparasite
බහිෂ් පරපෝෂිතයා
12. Ectoparasitic
බහිෂ් පරපෝෂිත
13. Eczema
එක්සිීමා ; කඩුවේගන් ; දුදු