to main page
Glossary of Apparel & Clothing Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 202 page 1 of 11
1. Wadding
පෝරු දුමන රෙදුි
2. Waffle nylon
වොපල් නයිලෝන්
3. Waffle pique
වොපල් පිකේ
4. Waist
ඉඟ
5. Waist band
ඉන පටිය
6. Waist line
ඉන වටය
7. Waist measure
ඉඟ මිම්ම
8. Waistband one piece
තනි කඩ බඳු පටිය
9. Waistband two-piece
දෙුකඩ බඳු පටිය
10. Wall hangings
බිත්ති සැරසිලි
11. Warmth to weight ratio
බර හා උණුසුම් අනුපාතය
12. Warp
නූල් හැඳුය ◊ දුික්නූල් කෙලවර
13. Warp backed fabrics
නූල් වියා දුැඩි කළ රෙදුි
14. Warp beam
නූල් කඳු ; වටකඳු
15. Warp end
දුික්නූල්
16. Warp face
දුික්නූල් මුහුණත
17. Warp file
දුික් අතට පීරිම
18. Warp floats
දුික්නූල් ඉපිලි
19. Warp fold
දුික්නුල් නැම්ම
20. Warp knit
දුික්නූල් ගෙතුම