to main page
Glossary of Archaeological Terms
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
selected terms: 16 page 1 of 1
1. Agate
අගස්තිය
2. Age
යුගය
3. Age distribution
ජීවකාල ව්‍යාප්තිය
4. Age, Bronze
ලෝකඩ යුගය
5. Age, Conventional radio carbon
සම්මුතික රේඩියෝ කාබන් යුගය
6. Age, Copper
තඹ යුගය
7. Age, Iron
යකඩ යුගය
8. Age, Stone
ගල් යුගය
9. Agglomerative program
සම්පිණ්ඩිත වැඩසටහන
10. Aggradation
උච්චයනය
11. Agrarian techno complex
කෘෂක තක්ෂණ සංකීර්ණය
12. Agricultural origin
කෘෂි ප්‍රභවය
13. Agricultural settlement
කෘෂක ජනාවාසය
14. Agropastoral elite
කෘෂි - පශු ප්‍රවරයා
15. Agropastoral settlement
කෘෂි - පශු ජනාවාස
16. Agropastoralism
කෘෂි - පශු චාරය