to main page
Glossary of Archaeological Terms
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
selected terms: 154 page 1 of 8
1. Arbitrary level
කෘත්‍රිම මට්ටම
2. Archaeo astronomy
පුරා ජ්‍යොතිර් විදු්‍යාව
3. Archaeo botany
පුරා උදු්භිදු විදු්‍යාව
4. Archaeo chemistry
පුරා රසායන විදු්‍යාව
5. Archaeo faunas
පුරා සත්ත්ව විශේෂ
6. Archaeo magnetic dating
පුරා චුම්බක කාලනිර්ණය
7. Archaeo magnetic intensity dating
පුරා චුම්බක තීව්‍රතා කාලනිර්ණය
8. Archaeo magnetism
පුරා චුම්බකත්වය
9. Archaeo metallurgical
පුරා ලෝහ විදු්‍යාත්මක
10. Archaeo metallurgy
පුරා ලෝහ විදු්‍යාව
11. Archaeo zoology
පුරා සත්ත්ව විදු්‍යාව
12. Archaeoastronomy
පුරානක්ෂත්‍රය
13. Archaeobotanical study
පුරෝදු්භිදු අධ්‍යයනය ; පුරා උදු්භිදු අධ්‍යයනය
14. Archaeobotanists
පුරා උදු්භිදු විදු්‍යාඥුයා
15. Archaeological
පුරාවිදු්‍යාත්මක
16. Archaeological assessment report
පුරාවිදු්‍යානුකූල ඇගයුම් වාර්තාව
17. Archaeological ceramologist
පුරාවේදුී මෘත් - ශිල්පඥු
18. Archaeological classification
පුරාවිදු්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
19. Archaeological conservancy
පුරාවිදු්‍යාත්මක සංරක්ෂණායතනය
20. Archaeological context
පුරාවිදු්‍යාත්මක ප්‍රසංගය ; පුරාවිදු්‍යාත්මක සන්දුර්භය