to main page
Glossary of Archaeological Terms
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
selected terms: 15 page 1 of 1
1. Etched
ආලේඛිත
2. Ethnic subculture
ජනවර්ගීය උපසංස්කෘතිය
3. Ethnicity
මානව වර්ගීයතාව
4. Ethno archaeological observation
මානවවංශ පුරාවේදුී නිරීක්ෂණය
5. Ethno archaeology
මානව වංශීය පුරාවිදු්‍යාව
6. Ethno histroical narrative
මානව වංශීය ඵෙතිහාසික ආඛ්‍යානය
7. Ethnobotany
මානව වංශිීය උදු්භිදු විදු්‍යාව
8. Ethnobotany, Palaeo
පුරා මානව වංශීය උදු්භිදු විදු්‍යාව
9. Ethnocentrism
මානවවර්ග කේන්ද්‍රීයතාව
10. Ethnogenesis
මානව වංශ ජනනය
11. Ethnographic observation
මානව වංශ ශාස්ත්‍රීය නිරීක්ෂණය
12. Ethnographic study
මානව වංශ ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනය
13. Ethnography
මානව වංශ ශාස්ත්‍රය
14. Ethnohistory
මානව වංශීය ඉතිහාසය
15. Ethnology
මානව වංශ විදු්‍යාව