to main page
Glossary of Archaeological Terms
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
selected terms: 23 page 1 of 2
1. Field archaeology
ක්ෂේත්‍රීය පුරාවිදු්‍යාව
2. Field catalogue
ක්ෂේත්‍රීය සූචිය
3. Field diary
ක්ෂේ්ත්‍රීය දුින සටහන් පොත
4. Field discipline
ක්ෂේත්‍රීය ශික්ෂණය
5. Field evaluation
ක්ෂේත්‍රීය ඇගැයුම
6. Field laboratory
ක්ෂේත්‍ර විදු්‍යාගාරය
7. Field method
ක්ෂේත්‍රීය ක්‍රමය
8. Field note book
ක්ෂේත්‍රීය සටහන් පොත
9. Field practice
ක්ෂේත්‍රීය ව්‍යවහාරය
10. Field school
ක්ෂේත්‍ර පාසල
11. Field survey
ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය
12. Field systems
කෙත් රටාව
13. Field walking
ක්ෂේත්‍රචාරය
14. Field walking method
ක්ෂේත්‍රචාරී ක්‍රමය
15. Field work
ක්ෂේත්‍ර කටයුතු
16. Field work opportunity
ක්ෂේත්‍රවැඩ අවකාශය
17. Find assemblage
පුරාවස්තු සමුච්චය
18. Find sheet
පුරාවස්තු ආකෘති පත්‍රය
19. Findspot
ලත් තැන
20. Fishbone analysis
මාළුකටු විශ්ලේෂණය