to main page
Glossary of Botanical Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 73 page 1 of 4
1. Clacellate
ලගුළිකාකාර
2. Cladistic
වංශ ප්‍රවේණික බන්ධුතා
3. Cladistics
වංශ ප්‍රවේණික බන්ධුතා වර්ගීකරණක්‍රම
4. Cladocarpous
ශාඛාග්‍රඵලීන
5. Cladode
ස්කන්ධාභය
6. Cladogram
වංශප්‍රවේණි රුක් සටහන
7. Cladosiphonic
ශාඛාපර්වික
8. Clamp cell
කලම්ප සෛලය
9. Clamp connection
කලම්ප මග
10. Clan
කාණ්ඩය
11. Clasping root
ආලග්න මුල
12. Class
වර්ගය
13. Class interval
පන්ති ප්ර්‍‍රාන්තරය
14. Class range
පන්ති පරාසය
15. Classical theory
ප්‍රතිෂ්ඨිත වාදුය
16. Classification
වර්ගීකරණය
17. Clathrate
විවරවත්
18. Clathrate cell
විවරවත් සෛලය
19. Clathrus
විවරවත් පටලය
20. Clavate ; Claviform ; Clavillosus
ලගුළාකාර