to main page
Glossary of Botanical Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 65 page 2 of 4
21. Scandent ; Scandentes
අභිරෝහක
22. Scanning Electron Microscope
පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අණ්වීක්ෂය
23. Scape
භූ වෘන්තය
24. Scapeless
භූ වෘන්ත රහිත
25. Scapiform
භූ වෘන්තාකාර
26. Scapigerous (Scapiferous)
භූ වෘන්තධර
27. Scar
කැලල
28. Scarification
ත්වක්ඡේදුනය
29. Scarified
ත්වක්ඡින්න
30. Scattered
විසිරි
31. Scattering of light
ආලෝක ප්‍රකිරණය
32. Schistaceous ; Schistose
ශිෂ්ටීය
33. Schizo-lysigenous
ඡේදු-භංගජාත
34. Schizocarp
විදුාරකය
35. Schizocarpic fruit
විදුාරක ඵලය
36. Schizogenetic ;Schizogenic ; Schizogenous
ඡේදුජාත
37. Schultze's solution
ෂුල්ට්ස් ද්‍රාවණය
38. Schweitzer's reagent
ෂ්වයිට්සර් ප්‍රතිකාරකය
39. Scientific name
විදු්‍යාත්මක නාමය
40. Scion
අනුජය