to main page
Glossary of Botanical Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 139 page 2 of 7
21. Stand (pure stand)
ගොන්න ; අමිශ්‍ර ගොන්න ; ආධාරකය
22. Standard (petal)
පතාක දුලය
23. Standard day
සම්මත දුිනය
24. Standard deviation
සම්මත අපගමනය
25. Standard error
සම්මත දෙුා්ෂය
26. Starch
පිෂ්ටය
27. Starch grain
පිෂ්ට කණිකාව
28. Starch sheath
පිෂ්ට කොපුව
29. Starch sugar equilibrium
සපිෂ්ට-සීනි සමතුලිතතාව
30. Starchy-endosperm
සපිෂ්ට භ්‍රූණපෝෂය
31. Start codon
ආරම්භක කෝඩෝනය
32. Starved
අපෝෂිත ; නිරාහාර
33. Station
ස්ථානය
34. Stationary culture
ස්ථාවර රෝපණය
35. Stationary phase
ස්ථාවර කලාව
36. Statistical analysis
සංඛ්‍යානාත්මක විශ්ලේෂණය
37. Statistics
සංඛ්‍යානය
38. Statocyst
තුලාකෝෂ්ඨය
39. Statocyte
තුලාශ්ම සෛලය
40. Statolith
තුලාශ්මය