to main page
Glossary of Business & Management Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 14 page 1 of 1
1. Data
දත්ත
2. Data bank
දත්ත බැංකුව
3. Data base
දත්ත සමුදුාය
4. Data mining
දත්ත ගවේෂණය
5. Data protection
දත්ත සුරැකුම
6. Data storage
දත්ත ආචයනය
7. Data transmission
දත්ත සම්ප්‍රේෂණය
8. Date of acceptance
ප්‍රතිග්‍රහණ දිනය
9. Date of assent
අනුඥුාත ප්‍රතිග්‍රහණ දිනය
10. Date of issue
නිකුත් කළ දිනය
11. Date of operation
ක්‍රියාත්මක වන දිනය
12. Date of redemption
නිදහස් කිරීමේ දිනය
13. Dated cheque
දින යෙදු චෙක්පත
14. Dated securities
දින යෙදු සුරැකුම්පත්