to main page
Glossary of Business & Management Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 14 page 1 of 1
1. Mass communication
ජනසන්නිවේදනය
2. Mass customization
සමූහෝචිත යෝග්‍යකරණය
3. Mass media
ජනමාධ්‍ය
4. Mass migration
සාමූහික සංක්‍රමණය
5. Mass production
මහාතොග නිෂ්පාදනය
6. Mass selection
සමුළු වරණය
7. Master budget
කාර්යපර මුදල් අයවැය
8. Master card
ගුරුපත ; මාස්ටර් කාඩ්
9. Master control
ද්‍රව්‍ය පාලනය
10. Master cost
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය
11. Master file
ප්‍රධාන ගොනුව
12. Master gain
ද්‍රව්‍යමය ලාභය ; භෞතික වාසිය
13. Master goods
ද්‍රව්‍යමය භාණ්ඩ
14. Master plan
ප්‍රධාන සැලැස්ම