to main page
Glossary of Business & Management Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 188 page 1 of 10
1. Oath of allegiance
රාජ්‍ය පාක්ෂිකතා දිවුරුම
2. Obiter dictum
ආගන්තුක ප්‍රකාශය ; ආනුෂංගික ප්‍රකාශය
3. Object program
විෂය ක්‍රමලේඛය
4. Objective
විෂය බද්ධ ; අරමුණ
5. Objective accounting
විෂය බද්ධ ගිණුම්කරණය
6. Objective classification
විෂය බද්ධ වර්ගීකරණය
7. Objective function
විෂය බද්ධ කාර්යය
8. Objective measures
විෂයමූලක පියවර
9. Objectives
අරමුණු
10. Objects
අරමුණු ; විෂය
11. Obligation
බැඳිම
12. Obnoxious
අප්‍රියකර ; අහිතකර
13. Obsolescence
යල් පැනීම ; අප්‍රයෝජ්‍යතාව
14. Obsolescence, Planned
සැලසුම් කළ යල් පැනීම
15. Obsolete
අභාවිත ; අප්‍රයෝජ්‍ය
16. Occupant
‍පදිංච්කරු ; වාසියා
17. Occupant,Chief
ගෘහ මූලික
18. Occupation
වෘත්තිය
19. Occupation, Hazardous
උපද්‍රව සහිත වෘත්තිය ; සෝපද්‍රව වෘත්තිය
20. Occupational disease
වෘත්තිජාත රෝගය