to main page
Glossary of Business & Management Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 144 page 1 of 8
1. Wage
වේතනය ; පඩිය ; කුලිය
2. Wage analysis
වේතන විග්‍රහය
3. Wage ceiling
ඉහළ වැටුප් මට්ටම ; වැටුප් අධි සීමාව
4. Wage cost
වේතන පිරිවැය
5. Wage curve
වේතන වක්‍රය
6. Wage differential
පඩි/ වැටුප් අන්තරය ; වේතන අන්තරය
7. Wage drift
වේතන වාසිය
8. Wage earner
වේතන ලාභියා ; පඩි ලබන්නා
9. Wage freeze
වේතන ඇවුරුම
10. Wage fund theory
වේතන අරමුදල් න්‍යාය
11. Wage incentive
වේතනික ප්‍රෝත්සාහනය ; වැටුප් අනුබලය
12. Wage rate
වේතන අනුපාතිකය
13. Wage scale
වැටුප් පරිමාණය
14. Wage span
වේතන පථය
15. Wage step
වැටුප් තලය
16. Wage structure
වේතන ව්‍යූහය
17. Wage system
වේතන ක්‍රමය
18. Wage, Maximum
උපරිම වේතනය
19. Wage, Minimum
අවම වේතනය
20. Wage, Real
මූර්ත වේතනය