to main page
Glossary of Business & Management Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 6,292 page 3 of 315
41. Account ,Sales
විකුණුම් ගිණුම
42. Account ,Stated
ප්‍රකාශිත ගිණුම
43. Account books
ගිණුම් පොත්
44. Accountability
වගකීම
45. Accountant
ගණකාධිකාරී
46. Accounting
ගණකාධිකරණය ; ගණන් තැබීම ; ගිණුම් කරණය
47. Accounting system
ගිණුම් පද්ධතිය
48. Accreditor
බලදායී
49. Accretion
උපචයනය
50. Accrued interest
උපචිත පොළිය
51. Accumulated fund
සමුච්චිත අරමුදුල
52. Accuracy
නිරවදය්‍යතාව
53. Achievement
සාධනය ; මස්තකප්‍රාප්තිය
54. Achievement motivation
සාධන අභිප්‍රේරණය
55. Achievement tests
කාර්යාවබෝධතා පරීක්ෂණ
56. Acquit
නිදොස් කරනවා
57. Acquittance
නිදොස් කිරිම
58. Act
පනත ; ක්‍රියාව
59. Act of bankruptcy
වස්තු භංගත්ව ක්‍රියාව
60. Act of god
නිදොස් කිරිම