to main page
Glossary of Chemistry Terms
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 94 page 1 of 5
1. W-Oxidation
W - ඔක්සීිකරණය
2. Walden inversion
වෝල්ඩන් අපවර්තනය
3. War gas
යුදු්ධ වායුව
4. Warm
උණුසුම්
5. Wash-bottle
දෙුවුම්-බෝතලය
6. Washing soda
දෙුවුම් සෝඩා
7. Waste
කසළ
8. Waste gas
අපවායු
9. Watch glass
කුඩා වීදුරු තැටිය
10. Watch holder
කුඩා වීදුරු තැටි අඬුව
11. Water
ජලය
12. Water bath
ජලතාපකය ; දුිය දෙුණ
13. Water dissociation constant
ජල විඝටන නියතය
14. Water equivalent
ජල සමකය
15. Water gas
ජල වායුව
16. Water glass
ජල කාචය
17. Water hardness
ජල කඨිනත්වය
18. Water immersion objective
දුියබිඳු ගිල්වුම් අවනෙත
19. Water motor
දුිය මෝටරය
20. Water of adsorption
අධිශෝෂණ ජලය