to main page
Glossary of Chemistry Terms
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 226 page 3 of 12
41. Negative pole
සෘණ ධ්‍රුවය
42. Negative pressure
සෘණ පීඩනය
43. Negative ray
සෘණ කිරණය
44. Negative reaction
සෘණ ප්‍රතික්‍රියාව
45. Negative substituents
සෘණ ආදෙු්ශක
46. Negative test
සෘණ පරීක්ෂාව
47. Negative valency
සෘණ සංයුජතාව
48. Negatron
නෙගට්‍රෝනය
49. Neighbouring group participation
සමීප කාණ්ඩ සහභාගිතාව ; පරවේශී කාණ්ඩ සහභාගිතාව
50. Neodymium
නියෝඩිමියම්
51. Neon
නියොන්
52. Neon lamp
නියොන් පහන
53. Nephelometer
ආවිලතාමානය
54. Nephelometric analysis
ආවිලතාමිතික විශ්ලේෂණය
55. Nephelometry
ආවිලතාමිතිය
56. Nernst effect
න'න්ස්ට් ආචරණය
57. Nernst equation
න'න්ස්ට් සමීකරණය
58. Nernst heat theorem
න'න්ස්ට් තාප ප්‍රමේයය
59. Nernst lamp
න'න්ස්ට් පහන
60. Nernst law
න'න්ස්ට් නියමය