to main page
Glossary of Chemistry Terms
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 226 page 4 of 12
61. Nernst solution pressure theory
න'න්ස්ට් ද්‍රාවණ පීඩන වාදුය
62. Nessler reagent
නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකය
63. Nessler solution
නෙස්ලර් ද්‍රාවණය
64. Nessler test
නෙස්ලර් පරීක්ෂාව
65. Nessler tube
නෙස්ලර් නලය
66. Net Ionic equation
ශුදු්ධ අයනික සමීකරණය
67. Network covalent
ජාලීය සහසංයුජය
68. Neurotransmitter
ස්නායුක ආවේග සම්ප්‍රේෂකය
69. Neutral atom
උදුාසීන පරමාණුව
70. Neutral dyes
උදුාසීන සායම්
71. Neutral lining
උදුාසීන ආස්තරය
72. Neutral oxide
උදුාසීන ඔක්සයිඩ්
73. Neutral reaction
උදුාසීන ප්‍රතික්‍රියාව
74. Neutral solution
උදුාසීන ද්‍රාවණය
75. Neutralisation
උදුාසීනකරණය
76. Neutralisation reaction
උදුාසීනීකරණ ප්‍රතික්‍රියාව
77. Neutrino
නියුට්‍රිනෝව
78. Neutron
නියුට්‍රෝනය
79. Neutron activation analysis
නියුට්‍රෝන සක්‍රියන විශ්ලේෂණය
80. Neutron diffraction
නියුට්‍රෝ්න විවර්තනය