to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 53 page 1 of 3
1. ada
ඇඩා
2. adapter card
අනුවර්තක කාඩ්පත
3. adaptive allocation
අනුවර්තී විභජනය
4. adaptive interface
අනුවර්තී අතුරුමුහුණත
5. adaptive system
අනුවර්තී පද්ධතිය
6. add subtract time
ආකලන ව්‍යාකලන කාලය
7. add time
ආකලන කාලය
8. add-in
එකතු
9. add-in program
එකතු ක්‍රමලේඛය
10. add-on
එකතු වු
11. add-on card
එකතු වු කාඩ්පත
12. adder
ආකලකය
13. adder, binary half
ආකලකය, ද්වීමය අර්ධ
14. adder, half
ආකලකය, අර්ධ
15. adding wheel
ආකලන රෝදය
16. addition
ආකලනය
17. addition record
ආකලන රෙකෝඩය
18. addition table
ආකලන වගුව
19. address
යොමුව
20. address buffer
යොමු අන්තරාචය