to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 14 page 1 of 1
1. cheapernet
අඩුවියදම් ජාලය
2. check
අවේක්ෂණය
3. check bit
àµßÓæßÂó ÃðÔ
4. check digit
අවේක්ෂඛ සංඛ්‍යාංකය
5. check even parity
අවේක්ෂණය, ඉරට්ටේ සමත්ව
6. check odd parity
අවේක්ෂණය, ඔත්තේ සමත්ව
7. check parity
අවේක්ෂණය, සමත්ව
8. check point
අවේක්ෂණ ලක්ෂ්‍යය
9. check problem
අවේක්ෂණ ගැටළුව
10. check register
අවේක්ෂණ රෙජිස්තරය
11. check sum
අවේක්ෂණ ඓක්‍යය
12. check validity
අවේක්ෂණය, සප්‍රමාණතා
13. check, arithmetic
අවේක්ෂණය, අංක ගණිතය
14. checkout
නීක්මීම