to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 365 page 1 of 19
1. coaxial cable
සමාක්ෂක කේබලය
2. code
කේතය
3. code absolute
කේතය, නිරපේක්ෂ
4. code alphabetic
කේතය, අකාරාදි
5. code alphanumeric
කේතය, අක්ෂරාංක
6. code binary
කේතය, ද්වීමය
7. code conversion
කේත පරිවර්තනය
8. code error
කේතය, දෝෂ
9. code levels
කේත මට්ටම්
10. code machine
කේතය, යන්ත්‍ර
11. code relocatable
කේතය, ප්‍රතිනිශ්චයනීය
12. code set
කේත කට්ටලය
13. code source
කේතය, ප්‍රභව
14. coded decimal notation, binary
කේතිත දශම අංකනය, ද්වීමය
15. coded decimal number
කේතිත දශම අංකය
16. coded decimal representation, binary
කේතිත දශම නිරූපනය, ද්විමය
17. coded digit, binary
කේතිත සංඛ්‍යාංකය, ද්වීමය
18. coded octal, binary
කේතිත අෂ්ටකය, ද්විමය
19. coder
කේතය
20. coding form
කේතන පත්‍රය