to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 123 page 1 of 7
1. concatenate
සංදාමික
2. concatenated data set
සංදාමික දත්ත කට්ටලය
3. concatenated key
සංදාමික යතුර
4. concatenation
සංදාමායනය
5. concentrator
සාන්ද්‍රකය
6. concept data base
සංකල්පය, දත්ත සමුදාය
7. conceptual tool
සංකල්පීය මෙවලම
8. concordance
සුසංගතතාව
9. concurrent
සමගාමී
10. concurrent processing
සමගාමී සැකසුම
11. concurrent program execution
සමගාමී කුමලේඛ ක්‍රියාත්මක කිරීම
12. concurrent programming
සමගාමී ක්‍රමලේඛනය
13. conditinal transfer of control
ආධීන පාලන තැන්මාරුව
14. conditional branch instruction
ආධීන ශාඛා උපදේශනය
15. conditional branching
අධීන ශාඛනය
16. conditional expression
ආධීන ප්‍රකාශනය
17. conditional jump
ආධීන පිනුම
18. conditional jump instruction
ආධීන පිනුම් උපදෙස්
19. conditional paging
ආධීන පිටු වෙන්කිරීම
20. conditional statement
ආධීන ප්‍රකාශය