to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 32 page 1 of 2
1. Label
ලේබලය : ලේබල් කරන්න
2. Label identifier
ලේබල හඳුන්වනය
3. Label prefix
ලේබල පෙර ලකුණ
4. Label, header
ලේබලය, ශිර්ෂකය
5. Label, trailer
ලේබලය, නිමි
6. Lag
පමාව
7. Language processor
භාෂා සකසනය
8. Language statement
භාෂා ප්‍රකාශනය
9. Language subset
භාෂා උපකුලකය
10. Language translation
භාෂා පරිවර්තනය
11. Language translation program
භාෂා පරිවර්තන කුමලේඛය
12. Language, assembly
භාෂාව, එසෙම්බ්ලි
13. Language, basic
භාෂාව, බේසික
14. Language, common business oriented
භාෂාව, පොදු ව්‍යාපාර නැඹුරු
15. Language, high level
භාෂාව, ඉහළ මට්ටමේ
16. Language, low level
භාෂාව, පහළ මට්ටමේ
17. Language, machine
භාෂාව, යන්ත්‍ර
18. Language, object
භාෂාව, විෂය
19. Language, query
භාෂාව, විමසුම්
20. Language, source
භාෂාව, ප්‍රභව