to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 280 page 1 of 14
1. Machine address
යන්ත්‍ර යොමුව
2. Machine code
යන්ත්‍ර කේතය
3. Machine cycle
යන්ත්‍ර චක්‍රය
4. Machine dependent
යන්ත්‍ර ආයත්ත
5. Machine error
යන්ත්‍ර දෝෂය
6. Machine independent
යන්ත්‍ර අනායත්ත
7. Machine instruction
යන්ත්‍ර උපදේශය
8. Machine intelligence
යන්ත්‍ර බුද්ධිය
9. Machine interruption
යන්ත්‍ර අතුරුබිඳුම
10. Machine language
යන්ත්‍ර භාෂාව
11. Machine learning
යන්ත්‍ර ඉගෙනුම
12. Machine operator
යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු
13. Machine oriented language
යන්ත්‍ර නැඹුරු භාෂාව
14. Machine readable information
යන්ත්‍රයෙන් කියවියහැකි තොරතුරු
15. Machine sensible information
යන්ත්‍ර සංවේදී තොරතුරු
16. Machine time, available
යන්ත්‍ර කාලය, උපයෝජ්‍ය
17. Machine, accounting
යන්ත්‍රය, ගණක
18. Macro
සාර්ව
19. Macro assembler
සාර්ව සම්පාදකය
20. Macro instruction
සාර්ව උපදේශය