to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 49 page 1 of 3
1. Opacity
පාරාන්ධතාව
2. Open
විවෘත: විවෘත කරන්න
3. Open architecture
විවෘත නිර්මිතය
4. Open ended
විවෘතාන්තික
5. Open file
විවෘත ගොනුව
6. Open subroutine
විවෘත උපරූටීනය
7. Open system interconnection
විවෘත පද්ධති අන්තර්සම්බන්ධය
8. Opening a file
ගොනුවක් ඇරීම
9. Operand
ප්‍රවර්ත්‍යය
10. Operating ratio
මෙහෙයුම් අනුපාතිකය
11. Operating system
මෙහෙයුම් පද්ධතිය
12. Operating system disk
මෙහෙයුම් පද්ධතිය, ඩිස්ක
13. Operation
මෙහෙයුම
14. Operation , NOR
මෙහෙයුම, එන්.ඕ.ආර්
15. Operation analysis
මෙහෙයුම් විශ්ලේෂණය
16. Operation centre
මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය
17. Operation code
මෙහෙයුම් කේතය
18. Operation personnal
මෙහෙයුම් කාර්යමණ්ඩලය
19. Operation, AND
මෙහෙයුම්, ඒ.එන්.ඩී
20. Operation, arithmetical
මෙහෙයුම් අංකගණිතමය