to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 19 page 1 of 1
1. Relation
සම්බන්ධය
2. Relational data base
සම්බන්ධක දත්ත සමුදාය
3. Relational database management
සම්බන්ධන දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය
4. Relational expression
සම්බන්ධක ප්‍රකාශනය
5. Relational model
සම්බන්ධක මොඩලය
6. Relational operation
සම්බන්ධකන මෙහෙයුම
7. Relational operator
සම්බන්ධක මෙහෙයවනය
8. Relational structure
සම්බන්ධක ව්‍යුහය
9. Relative address
සාපේක්ෂ යොමුව
10. Relative cell reference
සාපේක්ෂ කෝෂ සමුද්දේශය
11. Relative coding
සාපේක්ෂ කේතනය
12. Relative movement
සාපේක්ෂ චලනය
13. Relay
ප්‍රතියෝජකය
14. Release (v)
මුදාහරිනවා
15. Release version
නිකුතු අංකය
16. Reliability
විශ්වස්‍යතාව
17. Relocatable code
ප්‍රතිනිශ්චයනීය කේතය
18. Relocatable program
ප්‍රතිනිශ්චයනීය ක්‍රමලේඛය
19. Relocate
ප්‍රතිනිශ්චයනීය කරනවා