to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 94 page 1 of 5
1. Search
සොයන්න ◊ සොයන්න
2. Search and replace
සොයා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ◊ සොයා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න
3. Search engine
සෙවුම් යන්ත්‍රය ◊ සෙවුම් යන්ත්‍රය
4. Search key
සෙවුම් යතුර ◊ සෙවුම් යතුර
5. Search time
සෙවුම් කාලය ◊ සෙවුම් කාලය
6. Search, binary
දෙසෙවුම ◊ දෙසෙවුම
7. Second generation computers
දෙවැනි පරම්පරාවේ පරිගණක ◊ දෙවැනි පරම්පරාවේ පරිගණක
8. Second source
දෙවැනි ප්‍රභවය ◊ දෙවැනි ප්‍රභවය
9. Second, micro
තත්පරය, මයික්‍රෝ ◊ තත්පරය, මයික්‍රෝ
10. Secondary key
ද්විතීයික යතුර ◊ ද්විතීයික යතුර
11. Secondary storage
ද්විතීයික ආචයනය ◊ ද්විතීයික ආචයනය
12. Section
කොටස ◊ කොටස
13. Sector
ඛණ්ඩකය ◊ ඛණ්ඩකය
14. Sector method
ඛණ්ඩක ක්‍රමය ◊ ඛණ්ඩක ක්‍රමය
15. Security
ආරක්ෂණය ◊ ආරක්ෂණය
16. Security control
ආරක්ෂණ පාලන ක්‍රමය ◊ ආරක්ෂණ පාලන ක්‍රමය
17. Security program
ආරක්ෂණ ක්‍රමලේඛය ◊ ආරක්ෂණ ක්‍රමලේඛය
18. Security specialist
ආරක්ෂණ විශේෂඥ ◊ ආරක්ෂණ විශේෂඥ
19. Seek
අන්වේක්ෂණය:අන්වේක්ෂණය කරනවා ◊ අන්වේක්ෂණය:අන්වේක්ෂණය කරනවා
20. Seek area
අන්වේක්ෂණ ප්‍රදේශය ◊ අන්වේක්ෂණ ප්‍රදේශය