to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 12 page 1 of 1
1. Select
වරණය කරනවා ◊ වරණය කරනවා
2. Selecting
වරණය කිරීම ◊ වරණය කිරීම
3. Selection sort
වරණ තේරීම ◊ වරණ තේරීම
4. Selection structure
වරණ ව්‍යුහය ◊ වරණ ව්‍යුහය
5. Selector
වරකය ◊ වරකය
6. Selector channel
වරණ නාලිකාව ◊ වරණ නාලිකාව
7. Self-adapting
ස්වයං අනුවර්තන ◊ ස්වයං අනුවර්තන
8. Self-checking code
ස්වයං අවේක්ෂණ කේතය ◊ ස්වයං අවේක්ෂණ කේතය
9. Self-compiling compiler
ස්වයං සම්පාදන සම්පාදකය ◊ ස්වයං සම්පාදන සම්පාදකය
10. Self-complementing code
ස්වයං අනුපුර්ණ කේතය ◊ ස්වයං අනුපුර්ණ කේතය
11. Self-correcting code
ස්වයං ශෝධන කේතය ◊ ස්වයං ශෝධන කේතය
12. Self-validating code
ස්වයං සප්‍රමාණතා කේතය ◊ ස්වයං සප්‍රමාණතා කේතය