to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 6 page 1 of 1
1. Semantics
ශබ්දාර්ථ විද්‍යාව ◊ ශබ්දාර්ථ විද්‍යාව
2. Semiconductor
අර්ධසන්නායකය ◊ අර්ධසන්නායකය
3. Semiconductor device
අර්ධ සන්නායක උපක්‍රමය ◊ අර්ධ සන්නායක උපක්‍රමය
4. Semiconductor memory
අර්ධ සන්නායක මතකය ◊ අර්ධ සන්නායක මතකය
5. Semiconductor storage
අර්ධ සන්නායක ආචය ◊ අර්ධ සන්නායක ආචය
6. Semirandom access
අර්ධ සසම්භාවී ප්‍රවේශය ◊ අර්ධ සසම්භාවී ප්‍රවේශය