to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 16 page 1 of 1
1. Sign
ලකුණ
2. Sign bit
ලකුණු බිටුව
3. Sign digit
ලකුණු සංඛ්‍යාංකය
4. Sign flag
ලකුණු ධජය
5. Sign position
ලකුණු ස්ථානය
6. Sign-off
කාර්යාවසානය
7. Sign-on
කාර්යාරම්භය
8. Signal
සංඥාව
9. Signal, generator clock
සංඥා ජනකය, හෝරා
10. Signal, zero output
සංඥාව, ශ්‍රන්‍ය ප්‍රතිදාන
11. Signal-to-noise ratio
සංඥා ගෝෂා අනුපාතිකය
12. Signaling rate
සංඥා කිරීමේ වේගය
13. Signature
විතරසන
14. Significance
වෙසෙසිය
15. Significant character, least
වෙසෙසි අනුලක්ෂණය, අඩුම
16. Significant digit
වෙසෙසි සංඛ්‍යාංකය