to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 62 page 1 of 4
1. Symbol
සංකේතය
2. Symbol string
සංකේත තන්තුව
3. Symbol table
සංකේත වගුව
4. Symbolic address
සංකේත යොමුව
5. Symbolic coding
සංකේතමය කේතනය
6. Symbolic device
සංකේතමය උපක්‍රමය
7. Symbolic editor
සංකේතමය සංස්කාරක
8. Symbolic I/O assignment
සංකේතමය ආදාන / ප්‍රතිදාන පැවරුම
9. Symbolic language
සංකේතමය භාෂාව
10. Symbolic logic
සංකේතමය තර්කය
11. Symbolic name
සංකේතමය නාමය
12. Symbolic programming
සංකේතමය ක්‍රමලේඛනය
13. Symbolic table
සංකේතමය වගුව
14. Sync character
සමමුහුර්තක අනුලක්ෂණය
15. Synchronization
සමමුහුර්තකරණය
16. Synchronization check
සමමුහුර්තකරණ අවේක්ෂණය
17. Synchronous communication
සමමුහුර්තක සන්නිවේදනය
18. Synchronous computer
සමමුහුර්තක පරිගණකය
19. Synchronous network
සමමුහුර්තක ජාලය
20. Synchronous operation
සමමුහුර්තක මෙහෙයුම