to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 8 page 1 of 1
1. Wrap around
එතීම
2. Wrap round
එතී ඒම
3. Write
ලිවීම: ලියන්න
4. Write enable ring
ලිවීමට ඉඩදෙන මුදුව
5. Write head
ලියන ශීර්ෂය
6. Write protect notch
ලිවුම් වැළකුම් අටනිය
7. Write protect ring
ලිවුම් වැළකුම් මුදුව
8. Write protect sensor
ලිවීම් රැකුම් සංවේදකය