to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 20 page 1 of 1
1. Z address
ඉසඩ් - යොමුව
2. Z axis
ඉසඩ් - අක්ෂය
3. Z force
ඉසඩ් - බලය
4. Z-buffer
ඉසඩ් - අන්තරාවය
5. Zap
උත්පාටනය
6. Zero
ශුන්‍යය:බිංදුව
7. Zero access storage
ශුන්‍ය ප්‍රවේශ ආචයනය
8. Zero fill
ශුන්‍ය පිරවුම
9. Zero flag
ශුන්‍ය ධජය
10. Zero output signal
ශුන්‍ය ප්‍රතිදාන සංඥාව
11. Zero suppression
ශුන්‍ය යටපත් කිරීම
12. Zero track sensor
ශුන්‍යමය මාර්ග සංවේදකය
13. Zone
කලාපය
14. Zone bits
කලාප බිටු
15. Zone punch
කලාප සිදුර
16. Zoom
සූමය: සූමකරණය
17. Zoom factor
සූම සාධකය
18. Zoom in
තුළු සූමකරණය
19. Zoom out
බිහි සූමකරණය
20. Zooming
සුමකරණය