to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 554 page 2 of 28
21. Scanner
පරිලෝකකය
22. Scanner channel
පරිලෝකන නාලිකාව
23. Scanning
පරිලෝකනය කිරීම
24. Scatter plot
විසිරි ලකුණු කිරීම
25. Scatter read
විසිරි කියවිම
26. Schedule
උපලේඛනය
27. Scheduled maintenance
නියමිත නඩත්තුව
28. Scheduled report
නියමිත වාර්තාව
29. Scheduler
නියමකාරනිය
30. Scheduling
උපලේඛනය කිරීම: නියමකරණය
31. Scientific applications
විද්‍යාත්මක යෙදුම්
32. Scientific computer
විද්‍යාත්මක පරිගණකය
33. Scientific notation
විද්‍යාත්මක අංකනය
34. Scissoring
කැපීයෑම
35. Scope
විෂය පථය
36. Scrap book
කටු පොත
37. Scratch
මැකීම
38. Scratch file
මැකුම් ගොනුව
39. Scratch pad
කටු සටහන් පෑඩය : මැකුම් පෑඩය
40. Screen
තිරය