to main page
Glossary of Computer Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 554 page 3 of 28
41. Screen dump
තිර නික්ෂේපය
42. Screen generator
තිර ජනකය
43. Screen position
තිර ස්ථානය
44. Screen saver
තිර රක්නය
45. Screen size
තිර ප්‍රමාණය
46. Screen update
තිර යාවත්කාල කිරීම
47. Screen, display
තිරය, සංදර්ශන
48. Script
සිද්ධි මාලා රාමුව
49. Scroll (v)
අනුචලනය කිරීම
50. Scroll arrow
අනුචලන හීය
51. Scroll bar
අනුචලන තීරුව ◊ අනුචලන තීරුව
52. Scroll lock
අනුචලන අගුල ◊ අනුචලන අගුල
53. Scroll lock key
අනුචලන අගුළු යතුර ◊ අනුචලන අගුළු යතුර
54. Scrolling
අනුචලනය කරනවා ◊ අනුචලනය කරනවා
55. Search
සොයන්න ◊ සොයන්න
56. Search and replace
සොයා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ◊ සොයා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න
57. Search engine
සෙවුම් යන්ත්‍රය ◊ සෙවුම් යන්ත්‍රය
58. Search key
සෙවුම් යතුර ◊ සෙවුම් යතුර
59. Search time
සෙවුම් කාලය ◊ සෙවුම් කාලය
60. Search, binary
දෙසෙවුම ◊ දෙසෙවුම