to main page
Glossary of Legal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
selected terms: 6 page 1 of 1
1. Waiver
අත්හැරීම (අයිතියක්)
2. wali
වාලිවරයා (මුස්ලිම් නීතිය)
3. warranties
සහතික ප්‍රතිඥාභාර
4. warranty of title
හිමිකම් සහතිකය
5. wrong
වරද (සිවිල් නීසිය යටතේ)
6. wrongfully causing death
සාවද්‍ය ලෙස මර්ණය සිදු කිරීමය