to main page
Glossary of Legal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
selected terms: 626 page 32 of 32
621. Waiver
අත්හැරීම (අයිතියක්)
622. wali
වාලිවරයා (මුස්ලිම් නීතිය)
623. warranties
සහතික ප්‍රතිඥාභාර
624. warranty of title
හිමිකම් සහතිකය
625. wrong
වරද (සිවිල් නීසිය යටතේ)
626. wrongfully causing death
සාවද්‍ය ලෙස මර්ණය සිදු කිරීමය