to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 166 page 1 of 9
1. Iambic
ලඝුගුරු ඡන්දස
2. Iambic meter
ද්ව්‍යක්ෂර (ලඝු ගුරු) ගණිත ඡන්දස
3. Iambus
ලඝුගුරු යුත් ගණය
4. Ideal
පරමාදර්ශය ; පරමාදර්ශී
5. Idealism
විඥානවාදය
6. Idealistic
පරමාදර්ශී
7. Idealize
පරමාදර්ශනය
8. Identical
සර්වසම ; අනන්‍ය
9. Identity
අනන්‍යතාව
10. Ideograph
භාවලේඛය
11. Ideography
භාව ලිපි
12. Ideology
දෘෂ්ටිවාදය
13. Idiom
වාක් සම්ප්‍රදාය ; වාග්රීතිය ; වාක් සම්ප්‍රදාය
14. Idiosyncracy
ස්වචාරය ; ස්වප්‍රකෘති විශේෂතාව
15. Idyll
සංහිඳියා ගීය ; ගොපලු ගීය
16. Illiteracy
අනක්ෂරතාව ; නිරක්ෂරතාව
17. Illiterate
අනක්ෂර ; නිරක්ෂර
18. Illumination
ප්‍රදීපනය ; දීපනය
19. Illuminative
දීපන ; දෝතක
20. Illuminator
දීපකාලංකාරය