to main page
Glossary of Literature Appraisal Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
selected terms: 13 page 1 of 1
1. Jargon
ප්‍රතිවෘත්තිය වාග්ව්‍යවහාරය ; ප්‍රභාෂාව
2. Jealousy
ඊර්ෂ්‍යාව ; අසූයාව ; මාත්සර්යය
3. Jejune
බොළඳ ; මුග්ධ ; ලාමක ; රස හීන
4. Jest
පරිහාසය
5. Joke
විහිළුව ; නර්මාලාපය
6. Joker
විකටයා ; කවටයා ; විහිළුකාරයා
7. Jollity
හර්ෂය ; ප්‍රීතිප්‍රමෝදය ; ප්‍රීත්‍යුත්කර්ෂය
8. Joy
හර්ෂය ; ප්‍රීතිය
9. Juncture
කාලසන්ධිය ; සන්ධිය; අවස්ථාව
10. Junctures
සන්ධි
11. Jungian criticism
ජුං විචාර රීතිය
12. Justification
සාධාරණීකරණය ; සමර්ථනය
13. Juxtaposition
සන්නිධානය