to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 6 page 1 of 1
1. Dead centre
මල කේන්ද්‍රය ; නිසල කේන්ද්‍රය
2. Dead centre of a lathe
අක්‍රිය ලේඬියා ; නිසල කේන්ද්‍රය (ලියවන පට්ටලයේ)
3. Dead hole
අඳු තව්ව
4. Dead level
හරි මට්ටම
5. Dead size
හරි මිම්ම
6. Dead smooth file
ඉසියුම් පීර ; ඉතා සියුම් පීර