to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 5 page 1 of 1
1. Design (ornamental)
(සැරසිලි) මෝස්තරය
2. Design (structural)
නිර්මාණ සැලැස්ම
3. Design of plastic components
සුවිකාර්ය සංඝටක නිර්මාණකරණය
4. Design study of fixture
තිරවුරු නිර්මාණ අධ්‍යයනය
5. Designing for production
නිෂ්පාදුනය සඳුහා නිර්මාණය