to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 6 page 1 of 1
1. Eccentric
විකේන්ද්‍රික; විකේන්ද්‍රිත ◊ විකේන්ද්‍රික
2. Eccentric mounting
විකේන්ද්‍රිකව පිහිටුවීම
3. Eccentric turning
විකේන්ද්‍රික ලියවීම
4. Eccentricity
විකේන්ද්‍රතාව ; විකේන්ද්‍රිකතාව
5. Economic batch quantity
ආර්ථික වඩියේ ප්‍රමාණය ; පිරිමැසුම් වඩියේ ප්‍රමාණය
6. Economic metal removal
ආර්ථික ලෝහ හරණය