to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 33 page 1 of 2
1. Excess fuel
වැඩිපුර ඉන්ධන
2. Exhaust
පිටාර ; පිටාරය ◊ පිටාරය ; පිටකුරුව ; පිටකරය
3. Exhaust edges
පිටකුරු දුාර
4. Exhaust fan
පිටාර අවාන ◊ පිටකුරු පංකාව ; ශුන්‍යකාරක පංකාව
5. Exhaust gas
පිටාර වායුව
6. Exhaust injector
පිටකුරු විදුිනය
7. Exhaust lap
පිටකුරු අතිවැස්ම
8. Exhaust line
පිටකුරු රේඛාව
9. Exhaust pipe
පිටාර නලය ◊ පිටාර නලය
10. Exhaust port
පිටාර කපොල්ල
11. Exhaust pump
පිටාර පොම්පය ◊ ශුන්‍යක පොම්පය
12. Exhaust relief valve
පිටකුරු සහන කපාටය
13. Exhaust steam
පිටකුරු හුමාලය
14. Exhaust stroke
පිටාර පහර
15. Exhaust valve
පිටාර වෑල්වය ; ශුන්‍යකාරක වෑල්වය
16. Exhaust ventilation
පිටකුරු සංවාතනය
17. Expanding reamer
සීරුමාරු රයිමරය
18. Expansion
ප්‍රසාරණය ◊ ප්‍රසාරණය
19. Expansion joint
ප්‍රසාරණ මූට්ටුව
20. Expansion of metals
ලෝහවල ප්‍රසාරණය