to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 35 page 1 of 2
1. Wick
පහන්තිරය
2. Winch
විංචිය
3. Winding
එතීම ; එතුම
4. Windscreen
වාමුවාව
5. Windscreen wiper
වාමුවා පිස්නාව
6. Wing compasses
තටු කවකටුව
7. Wing nut
තටු මුරිච්චිය ◊ තටු මුරිච්චිය ; සමනල මුරිච්චිය
8. Wire
කම්බිය ◊ වයරය
9. Wire brush
කම්බි බුරුසුව
10. Wire drawing
කම්බි ඇදුීම
11. Wire edge
කම්බි දුාරය
12. Wire gauge
කම්බි ආමානය
13. Wire gauze
කම්බි දුැල්
14. Wire mesh
කම්බි දුැල
15. Wire rope
කම්බි රෑන
16. Wire wheel
කම්බි ගරාදුි රෝදුය
17. Wire, Steel
වානේ කම්බිය
18. Wire,Brass
පිත්තල කම්බිය
19. Wire,Copper
තඹ කම්බිය
20. Wire,Cotton-covered
පිළිවසුන් කම්බිය