to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 172 page 1 of 9
1. Wall bracket
බිතු ධරය
2. Wankel engine
වැන්කල් එන්ජිම
3. Warding file
වෝඩිං පීර
4. Warm up regulator
'වෝම්-අප්' රෙගියුලේටරය
5. Warning devices
සංඥුාකර උපක්‍රම
6. Warp
ඇදු ගැහෙනවා
7. Warpage
ඇදු ගැහෙන ප්‍රමාණය
8. Warping
ඇදු ගැහීම
9. Washer
වොෂරය ◊ වොෂරය
10. Washer proportions
වොෂර සමානුපාත
11. Washer,Black
අමු වොෂරය ; කළු වොෂරය
12. Washer,Bolt
පොට ඇණ වොෂරය
13. Washer,Bright
දුිස්න වොෂරය
14. Washer,cutter
වොෂර කපනය
15. Washer,Felt
ලෝම් තහඩු වොෂරය
16. Washer,Fibre
කෙඳුි තහඩු වොෂරය
17. Washer,Flat
පැතලි වොෂරය
18. Washer,Lug or star
දුිවත් වොෂරය
19. Washer,Spring
දුනු වොෂරය
20. Washer,Tap
කරාම වොෂරය