to main page
Glossary of Mechanical Terms
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 5,535 page 274 of 277
5461. Whitworth thread (B.S.W)
විට්ව'ත් පොට
5462. Wick
පහන්තිරය
5463. Winch
විංචිය
5464. Winding
එතීම ; එතුම
5465. Windscreen
වාමුවාව
5466. Windscreen wiper
වාමුවා පිස්නාව
5467. Wing compasses
තටු කවකටුව
5468. Wing nut
තටු මුරිච්චිය ◊ තටු මුරිච්චිය ; සමනල මුරිච්චිය
5469. Wire
කම්බිය ◊ වයරය
5470. Wire brush
කම්බි බුරුසුව
5471. Wire drawing
කම්බි ඇදුීම
5472. Wire edge
කම්බි දුාරය
5473. Wire gauge
කම්බි ආමානය
5474. Wire gauze
කම්බි දුැල්
5475. Wire mesh
කම්බි දුැල
5476. Wire rope
කම්බි රෑන
5477. Wire type (Fastener)
කම්බි ගාංචුව
5478. Wire wheel
කම්බි ගරාදුි රෝදුය
5479. Wire, Steel
වානේ කම්බිය
5480. Wire,Brass
පිත්තල කම්බිය