to main page
Glossary of Molecular Biology Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 237 page 1 of 12
1. In situ
ස්ථානීය
2. In situ colony hybridization
ස්ථානීය ගණාවාස දෙමුහුම
3. In situ conservation
ස්ථානීය සංරක්ෂණය
4. In situ plaque hybridization
ස්ථානීය විෂද ලප දෙමුහුම
5. In vitro
නාලස්ථ (කදාවෙහි)
6. In vitro embryo production
නාලස්ථ කලල නිෂ්පාදනය
7. In vitro fertilization (IVF)
නාලස්ථ සංසේචනය
8. In vitro maturation (IVM)
නාලස්ථ පරිණතිය
9. In vitro mutagenesis
නාලස්ථ විකෘතිජනනය ◊ නාලස්ථ විකෘති ජනනය
10. In vitro packaging
නාලස්ථ ඇසුරුම්කරණය
11. In vitro transcription (cell- free transcription)
නාලස්ථ ප්‍රතිලේඛනය ; නාලස්ථ පිටපත් කිරීම
12. In vitro translation (cell- free translation)
නාලස්ථ පරිවර්තනය
13. In vivo
ජීවස්ථ
14. In vivo gene therapy
ජීවස්ථ ජාන චිකිත්සාව
15. Inacitve
නිෂ්ක්‍රිය ; අක්‍රිය
16. Inactivated
නිෂ්ක්‍රිය කළ
17. Inactivation
නිෂ්ක්‍රිය කිරීම
18. Inantherate
නිෂ්පරාගධානික
19. Inarching
ආරුක්කු බද්ධය
20. Inarticulate
නිස්සන්ධාන ; දුස්සන්ධේය