to main page
Glossary of Painting & Sculpture Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 10 page 1 of 1
1. Yeast black
යීස්ට් කළු
2. Yellow earth (Yellow ochre)
කසා පාංශු ; සමර ; කහ පස
3. Yellow lake
යෙලෝ ලේක් වර්ණය
4. Yellow ochre
සමර පැහැ
5. Yellow orpiment
පිංජර ; හරිතාල ; හිරියල්
6. Yellow pigments
කහ වර්ණක
7. Yellow ultramarine
කහ අතිසමුද්‍ර වර්ණය
8. Yellow varnish
කහ වාර්නිෂ්
9. Yellowing
කසායනය ; කහ ගැසුණූ
10. Yugoslavian art
යුගොස්ලාවියානු කලාව