to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 50 page 1 of 3
1. Academic
ශාස්ත්‍රාලයීය ; ශාස්ත්‍රඥු ; ශාස්ත්‍රීය
2. Academician
ශාස්ත්‍රධාරියා
3. Academy of arts
කලාශාස්ත්‍රාලය ; කලා නිකේතනය
4. Acceleration
ත්වරණය
5. Accent
උදුාත්තය ; උදු්දුීපනය ; ප්‍රාසය
6. Accent lighting
ලක්ෂ්‍යාලෝකකරණය ; කක්ෂ්‍යාලෝකකරණය
7. Accenting the eyes
නේත්‍රෝදු්දුීපනය ; නේත්‍ර-උදු්දුීපනය
8. Accentuation
අවධාරණය ; උදු්දුීපනය
9. Accessories
උපාංග ; උපකාරක
10. Accident
ආපාතය ; ආකස්මිකත්වය ; අහම්බය ; අහඹුව
11. Accidental
ආපාතී ; ආකස්මික ; අහඹු ; අහඹුවෙන්
12. Acclamation
ප්‍රශංසාව ; ප්‍රස්තවනය
13. Acclimatation
හැඩගැස්ම ; අනුකූලනය
14. Acclimatization
හැඩගැස්ම ; අනුකූලනය
15. Accommodation
ඉඩකඩ ; ප්‍රතියෝජනය ; ව්‍යවස්ථාපනය
16. Accompaniment
සභායනය
17. Accomplished
ප්‍රවීණ ; හසළ
18. Accord
ඒකමිතිය ; සම්මතිය
19. Accuracy
නිරවදු්‍යතාව
20. Achievement
සාධනය ; කාර්ය සිදු්ධිය