to main page
Glossary of Performing Art Terms
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
selected terms: 11 page 1 of 1
1. Counter Melody
ප්‍රතිධ්වනි න්‍යාය
2. Counter-plot
ප්‍රතිවස්තුව ; සමාන්තර වස්තුව
3. Counter-point
ප්‍රතිසංවාදුය
4. Coup-de theatre
උදු්වේගී පරිවෘත්ති
5. Couplet
දෙුපදු කවිය ; දෙුපා කව ; පාදු සමකය
6. Course
පාඨමාලාව
7. Course Drama
නාට්‍ය පාඨමාලාව
8. Course guide
පාඨමාලා උපදෙු්ශක ; මාර්ගෝපදෙු්ශකය
9. Course Practical
ප්‍රායෝගික පාඨමාලාව
10. Course Theatre
රංගකලා පාඨමාලාව
11. Course Theoretical
සිදු්ධාන්ත පාඨමාර්ගය